www.cep.si

Job announcement: Executive Director of the Centre for European Perspective

Foundation - Centre for European Perspective (CEP) announces a job vacancy for:

EXECUTIVE DIRECTOR

A candidate needs to meet the following conditions:
• nationality of a Member State of the European Union;
• university degree or at least university degree with a specialization or Master's degree / second degree/ economic, social or legal direction (VII / 2);
• at least 10 years of professional experience;
• leadership, organizational and communication skills;
• experience in management, as well as applying for and managing international projects;
• understanding of the objectives of international development cooperation;
• active knowledge of English and other (second) world language;
• ability to work with a computer in a Windows environment.

The applicant should submit a development vision and working program of the Foundation - CEP on 3-5 pages for a 4-year term.

The applicant should submit a curriculum vitae with exact job descriptions, which have been carried out by an applicant.

A complete application must include all of the aforementioned elements and a proof of eligibility for the position.

Priority in selection will be given to candidates that have experience in the international field and to candidates with a thorough knowledge of the Slovenian legislation. It is desirable that candidates have driving license (category B).

CEP Administrative Board will appoint the selected candidate for a period of 4 years. The selected candidate will enter into a contract of employment for a fixed period.

Candidates should send their application with the aforementioned documents that provide the necessary evidence of the right to work in a sealed envelope marked "DO NOT OPEN - Application for the job vacancy: Executive Director of CEP" to the following address:

Upravni odbor
Ustanova–Center za evropsko prihodnost
Grajska cesta 1
1234 Mengeš

The deadline for applications is 15 days from the date of publication at the Employment Service of Slovenia. All complete applications will be considered, which will arrive at the above address due time or will be sent by registered mail on the last day listed for application. The text of the job announcement post is written in masculine form, used as neutral form for men and women.

Candidates will be informed within 15 days after the decision on the selection.

Find more: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2170991


Razpis za delovno mesto izvršnega direktorja Centra za evropsko prihodnost

Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto:

IZVRŠNEGA DIREKTORJA

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
• državljanstvo države članice Evropske unije,
• univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem /druga stopnja/ ekonomske, družboslovne ali pravne smeri (VII/2)
• najmanj 10 let delovnih izkušenj,
• vodstvene in organizacijske sposobnosti ter komunikacijske veščine,
• izkušnje na področju vodenja, prijavljanja in upravljanja mednarodnih projektov,
• razumevanje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja,
• aktivno znanje angleškega in drugega svetovnega jezika,
• usposobljenost za delo z računalnikom v okolju Windows.

Kandidat mora ob prijavi predložiti vizijo razvoja in program dela CEP na 3-5 straneh za obdobje 4-letnega mandata.

Kandidat mora predložiti življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal.

Popolna prijava kandidata mora vsebovati vse zgoraj zahtevane sestavine in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na mednarodnem področju in kandidati z dobrim poznavanjem zakonodaje Republike Slovenije. Zaželeno je, da imajo kandidati izpit B kategorije.

Upravni odbor CEP bo izbranega kandidata imenoval za izvršnega direktorja CEP za dobo 4 let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Kandidati naj pošljejo prijavo z dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis delovnega mesta direktorja CEP« na naslov:

Upravni odbor
Ustanova–Center za evropsko prihodnost
Grajska cesta 1
1234 Mengeš

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov ali bodo najpozneje zadnji dan roka za prijavo poslane s priporočeno pošto. V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.

Več na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/prosta_delovna_mesta/posamezno?IDEPD=2170991