www.cep.si

Press Releases

Workshops during the first working package

Gotenica workshop pictureDuring the first working package several online surveys and interviews were conducted as well as five workshops: one two-day internal methodological workshop of the IECEU consortium members in Finland, three internal expert panels and one panel open to public and held under the Chatham House Rule 21 October in Slovenia.

Read more: Workshops during the first working package

Meeting of four consortium members in Slovenia

During the Hostile Environment Awareness Training HEAT' in Slovenia, 4 partner organisations gathered to also discuss issues related to IECEU field work and research in the Balkans and Africa, which will take place in the Spring of 2016.

Read more: Meeting of four consortium members in Slovenia

The IECEU project begins

ieceuThe new project IECEU started in the beginning of May 2015 and will last until end of February 2018 (33 months). IECEU -project aims towards enchancement of European Union (EU) external activities. The consortium is coordinated by Laurea University of Applied Sciences (Finland) and consists of a diverse group of civilian, research and military organisations reflecting the variety within EU missions. The overall goal of the project is to find out new approaches and solutions to respond the future challenges and threats.

Read more: The IECEU project begins

Posvet o mednarodnem poslovnem okolju v letu 2016

CEPOb izdaji publikacije Strategic Foresight 2016: Central and South East Europe, Inštitut za strateške rešitve vabi na na Posvet o mednarodnem poslovnem okolju v letu 2016, ki bo 5. januarja ob 14. uri (predviden zaključek ob 16. uri) v Domu gospodarstva (GZS), Dimičeva ulica 13, Ljubljana.

 

 

Program:

1. Uvodni nagovor Tine Kračun, direktor Inštituta za strateške rešitve

2. Predstavitev ugotovitev Strategic Foresight 2016: Central and South East Europe

3. Pogovor o izzivih slovenskih podjetij v mednarodnem poslovnem okolju v letu 2016

    - Nuša Pavlinjek, Roto

    - Janez Škrabec, Riko

    - Tomaž Berločnik, Petrol

Pogovor bo povezoval Uroš Urbas, Siol.net

4. Zaključek okrogle mize

Prijave na dogodek zbiramo do ponedeljka, 4. januarja 2016, na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Udeležba dogodka je brezplačna.

Posvet2016

 

 

Slovenia supports programming of development of Kosovo municipalities

20151203 105705A three-day workshop intended to support programming of development in Kosovo municipalities was successfully concluded on 3 December 2015. Twenty represent

atives of national, regional and municipality level examined the importance of programming for the successful implementation of municipal development projects. The project was implemented in cooperation with the Government Office for Development and European Cohesion Policy. The workshop was opened by Ambassador of Republic of Slovenia in Priština Miljan Majhen.

The work was conducted by practically examining programming of waste management and energy efficiency, building on relevant Slovenian lessons learned and taking into account findings of challenges in the pre-workshop assessment. Participants examined all phases of programming and characteristics of quality programming. Great attention was given to the participation and coordination of relevant stakeholders, including better involvement of municipalities who have an opportunity and responsibility to co-create development programme in the way which ensures ownership and can be also helpful for coordinative body to determine feasible solutions in satisfying needs of local development and attainment of development potentials.

Project is part of the Slovenian Development Aid Programme funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia.

 


MRSS znak manjsiSlovenija pomaga pri programiranju razvoja občin na Kosovu

Tridnevna delavnica, namenjena pomoči pri programiranju regionalnega razvoja in razvoja občin na Kosovu, se je 3.12.2015 uspešno končala. Na delavnici je dvajset predstavnikov nacionalne, regionalne in občinske ravni obravnavalo pomembnost programiranja za uspešnost implementacije občinskih razvojnih projektov. Projekt je CEP izvedel v sodelovanju z Službo Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, delavnico pa je odprl Miljan Majhen, veleposlanik Republike Slovenije v Prištini.

Delo je potekalo skozi praktično obravnavo primerov programiranja upravljanja z odpadom in programiranja energetske učinkovitosti, izhajalo je iz slovenskih izkušenj in je vključevalo ugotovitve iz analize izzivov na zadevnem področju, ki je bila narejena pred delavnico. Udeleženci so na delavnici obravnavali vse faze programiranja in značilnosti kvalitetnega programiranja. Posebno pozornost so namenili vključevanju in koordinaciji deležnikov pri programiranju, vključno z boljšim vključevanjem občin, ki naj imajo možnost in odgovornost za sooblikovanje programa regionalnega razvoja na način, da ga vzamejo za svojega. Izpostavljeno je bilo, da naj se občine pri iskanju izvedljivih rešitev, vključujejo na način, ki je v pomoč koordinacijskemu organu za ustrezno zadovoljevanje potreb lokalnega razvoja in doseganja razvojnih potencialov.

Projekt je del slovenskega programa razvojne pomoči, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

20151201 094651 2

Project "United for One Cause, United for Our Future" successfully concluded

IMG 4165In the period from 18 May 2015 to 15 November 2015, Centre for European Perspective in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia, organised the project »United for one cause, united for our future, which took place on social media.


Visibility of the international development cooperation field in the Slovenian public is very deficient, as only 5% of respondents in the latest special survey of Eurobarometer on development cooperation, are aware of the Millennium Development Goals, 14% have heard about the Goals, but don't know exactly what these are, 80% of respondents did not know what the Millennium Development Goals are.


For this reason, we at the Centre for European Perspective, decided that we need to raise awareness in a wider Slovenian public about development cooperation and that we could actively involve them in the process of changing the world in which we live. Participants in the project (Slovenian Kindergartens, diplomatic corps in Republic of Slovenia, employees of the Ministry of Foreign Affairs and CEP, members of European Parliament, Slovenian celebrities and other individuals) planted 250 trees, with which we directly provided more oxygen to our posterity, as one tree produces 118 kilograms of oxygen per year. Furthermore, we also contributed to the improvement of long-term access to natural resources and the protection and improvement of our beautiful world. Goran Dragić, Ambassador of the European Year for Development, also joined our challenge and planted a tree on the first day of the 2nd basketball camp of Goran Dragić at Rogla and set a good example to all the children who have attended basketball camp. Furthermore, also the Jure Franko, winner of a giant slalom silver medal at the 1984 Winter Olympics in Sarajevo, who gladly accepted our invitation and supported the project. We are also very proud that that along with ambassadors and other statesman, children participated in our challenge. Children from 11 Slovenian Kindergartens, aged 2-5 years planted or made trees from waste materials.


MOTOWith our posts on social media (Facebook and Twitter) we have reached 310.000 users, and this certainly helped to raise the visibility of the field of international development cooperation. 94% of surveyed participants in the project, during the duration of our project, learned something new about international development cooperation, which is an important step forward in raising awareness of the Slovenian public, considering the fact that 74% of our respondents, before participating in our project, did not know that this year is European Year for Development. United for one cause, to improve our world, united for our future.

MRSS znak manjsi ELR2015

Projekt "Združeni za en namen, združeni za našo prihodnost" je zaključen

IMG 4165V obdobju od 18. maja 2015 do 15. novembra 2015, je potekal projekt »Združeni za en namen, združeni za našo prihodnost«, ki je potekal na socialnih omrežjih in ga je Center za evropsko prihodnost izvedel v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Prepoznavnost področja mednarodnega razvojnega sodelovanja v širši slovenski javnosti je zelo pomanjkljiva, saj je samo 5% vprašanih v zadnji raziskavi posebnega Eurobarometra o razvojnem sodelovanju vedelo, kaj so razvojni cilji tisočletja, 14% je že slišalo zanje, vendar ni točno vedelo, kaj to so, kar 80% vprašanih pa ni vedelo, kaj so razvojni cilji tisočletja.


Prav zaradi tega, smo se na Centru za evropsko prihodnost odločili, da je potrebno širšo slovensko javnost aktivno vključiti v proces spreminjanja sveta v katerem živimo, kar pa je najlažje storiti prav s pomočjo različnih izzivov na socialnih omrežjih.
Naš spletni izziv sajenja drevesa, omogočil posameznikom oz. skupinam, da so v času trajanja projekta posadili ali izdelali drevo, s čimer so pripomogli k širjenju pomembnega sporočila o razvojnem sodelovanju ter informiranju širše javnosti.

 DSCN6476Udeleženci projekta (slovenski vrtci, diplomatski zbor RS, zaposleni na MZZ in CEP, evropski poslanci, znani Slovenci ter drugi domači in tuji posamezniki) smo posadili 250 dreves, s čimer smo neposredno zagotovili več kisika za naše zanamce, saj eno drevo letno proizvede kar 118 kilogramov kisika. Posredno pa smo prispevali k izboljšanju dolgoročnega dostopa do naravnih virov ter varstvu in izboljšanju našega čudovitega sveta.
V našem izzivu je sodeloval Goran Dragič, ambasador Evropskega leta za razvoj, ki je drevo posadil prvi dan 2. košarkarskega kampa Gorana Dragića na Rogli, s čimer je postavil lep vzor vsem otrokom, ki so se košarkarskega kampa udeležili, da je potrebno skrbeti za našo prihodnost.
Drevo je posadil tudi prejemnik prve zimske olimpijske kolajne za Slovenijo, Jure Franko, ki se je z veseljem odzval našemu vabilu in podprl projekt.


IMG 2904

 Zelo ponosni pa smo, da so se v izzivu, veleposlanikom in drugim državnikom, postavili ob bok tudi naši najmlajši. Otroci iz 11 slovenskih vrtcev, stari od 2-5 let, so skupaj z vzgojiteljicami in starši, drevesa posadili oz. izdelali iz odpadnih materialov.

 Z objavami na socialnih omrežjih (Facebook in Twitter) smo dosegli 310.000 uporabnikov in s tem zagotovo pripomogli k dvigu prepoznavnosti področja mednarodnega razvojnega sodelovanja. Kar 94% anketiranih udeležencev projekta, je v času trajanja našega projekta naučilo nekaj novega o mednarodnem razvojnem sodelovanju, kar je pomemben korak naprej, pri osveščanju slovenske javnosti, saj kar 74% naših anketirancev, pred sodelovanjem v našem projektu ni vedelo, da je letošnje leto Evropsko leto za razvoj.

Združili smo se za en sam namen, izboljšati naš svet, združili smo se za našo skupno prihodnost.

Slovenia supports programming of development of Kosovo municipalities

Foto Slovenian municipal infrastructure projectIn the framework of project of Slovenian International Development Cooperation a workshop will be organised from 30.11.2015 – 3.12.2015 to support programming of development of Kosovo municipalities.

Read more: Slovenia supports programming of development of Kosovo municipalities

On 25 November guest lecture was held at the Graduate School of Government and European Studies in Kranj on the theme European Year for Development 2014

MRSS znak manjsidr. Gorazd Justinek, Executive Director of the Centre for European Perspective with his lecture informed students and other visitors about the European Year for Development 2015. He also talked about the role of foreign policy and the role of the Ministry of Foreign Affairs in international development aid. Furthermore, he also addressed international development aid provided by Slovenia to the beneficiary countries and presented activities of the Centre for European Perspective in the context of international development cooperation.

Yesterday's event was the last one that took place in all Slovenian universities and were organized by the Centre for European Perspective in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs, with the aim of informing academia and the general public about the activities of the European Year for Development 2015 , international development cooperation and policies in this area.

 


MOTOVčeraj, 25. 11. 2015 ob 18:30 uri, je na Fakulteti za državne in evropske študije v Kranju, potekalo gostujoče predavanje na temo Evropskega leta za razvoj 2015.  dr. Gorazd Justinek, izvršni direktor Centra za evropsko prihodnost je študentom in ostalim obiskovalcem predstavil Evropsko leto za razvoj 2015 ter vlogo zunanje politike in vlogo Ministrstva za zunanje zadeve pri mednarodni razvojni pomoči. Spregovoril je tudi o sami mednarodni razvojni pomoči, ki jo Slovenija namenja državam prejemnicam pomoči, predstavil pa je tudi delovanje Centra za evropsko prihodnost v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.

Včerajšnji dogodek je bil hkrati tudi zadnji v vrsti vseh, ki so se v letošnjem letu zvrstili na vseh slovenskih univerzah in jih je Center za evropsko prihodnost organiziral v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, z namenom informiranja akademske sfere in širše javnosti o aktivnostih Evropskega leta za razvoj 2015, mednarodnem razvojnem sodelovanju ter politikah na tem področju.

 

Guest lectures at the Graduate School of Government and European Studies

MOTOWe kindly invite you to a guest lecture at the Graduate School of Government and European Studies, which will be held on 25 November 2015 at 18:30 in Brdo pri Kranju in Oranžerija.

Guest lecturer is going to be doc. dr. Gorazd Justinek, Executive Director of the Centre for European Perspective.
Lectures will address:
- the European Year for Development 2015
- international development assistance provided by Slovenia to the beneficiary countries,
- the role of foreign policy and the role of the Ministry of Foreign Affairs and International Development Assistance,
- the work of the Centre for European Perspective in the context of international development cooperation.

You can follow the lecture on social medias (FB and TW) under #ELR2015


 

 MRSS znak manjsiGostujoče predavanje na Fakulteti za državne in evropske študije

Vljudno vabljeni na gostujoče predavanje na Fakulteto za državne in evropske študije v Kranju, ki bo 25. novembra 2015, ob 18:30, na Brdu pri Kranju v Oranžeriji.

Gostujoči predavatelj bo doc. dr. Gorazd Justinek, izvršni direktor Centra za evropsko prihodnost, ki bo:
- predstavil Evropsko leto za razvoj 2015,

- spregovoril o mednarodni razvojni pomoči, ki jo Slovenija namenja državam prejemnicam pomoči,
- predstavil vlogo zunanje politike in vlogo Ministrstva za zunanje zadeve pri mednarodni razvojni pomoči ter
- predstavil delovanje Centra za evropsko prihodnost v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

Predavanje boste lahko spremljali tudi preko socialnih omrežij (FB in TW) pod oznako #ELR2015

 

 

Debate on Slovenia's Role in Visegrad Group

visegrad fund logo web black 400On Wednesday, 11 November 2015, at the release of special issue of the journal European Perspectives, devoted to Slovenia’s role in the Visegrad Group, Centre for European Perspective organized a round table on this topic.

The discussion was opened by Director of CEP, dr. Gorazd Justinek, followed by a welcome letter from the President of the National Assembly of the Republic of Slovenia, dr. Milan Brglez, in which he expressed that European future cannot exist without the Central European countries, which, in his opinion, also includes Slovenia. Guests were also addressed by the Ambassador of Poland, His Excellency Mr. Pawel Czerwinski and Editor in Chief, prof. dr. Milan Jazbec.

The event was attended by about 40 guests, including representatives of the diplomatic corps in Slovenia (Ambassador of Albania, Austria, Kosovo, Hungary, Turkey and representatives of the Embassies of Slovakia, Czech Republic, Croatia, and China), representatives of NGOs and academics.

At the round table academics, who were also the authors of the articles in the journal, from Hungary, Poland, Slovakia and Slovenia participated. The discussion was led by Ms. Katja Geršak. All the participants in the debate pointed out to a reservation to a certain degree regarding Slovenia’s entry to the Visegrad Group, both politically as well as in the field of public opinion. However, they also stressed that the countries of the Visegrad Group are not very inclined toward expansion of this exclusive group. Authors pointed out that despite the various previous forms of the Central European regional cooperation at various levels (eg. V4 +) such participation unfortunately didn’t work for a long time. Extended Visegrad Group would indeed, according to the authors, could take advantage of a greater number of votes harmonized within the European Union, as well as in the wider global diplomacy and the economy.

Participants at the round table were: Matej Avbelj (Faculty for State and European Studies), Daniel Barth from the Hungarian Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID), Marek Lenč from the Slovak Faculty of Political Sciences and International Relations, Matej Bel University, Anna Orosz from the Hungarian Institute of Foreign Affairs and Trade (IFAT), Tomas Stražay from the Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Boštjan Udovič (Faculty of Social Sciences) and Anna Visvizi from the Polish Institute of Eastern-Central Europe (IESW).

Project was funded by International Visegrad Fund.

 20151111 140526 20151111 10033520151111 112054

20151111 12110920151111 121127

 

 

CEPI 02 ceid horizontal transparent EuropeumIESW logo 1a

More Articles ...

You are here: Home NEWS AND PRESS Press Releases