Pomoč pri krepitvi upravljanju patrulj kot jasen prikaz uspešnega sodelovanja med Slovenijo in Srbijo

 

Na obisku v Sloveniji se mudi minister za notranje zadeve Republike Srbije Bratislav Gašić, ki se bo danes srečal z ministrico za notranje zadeve Republike Slovenije mag. Tatjano Bobnar. Pogovori bodo potekali o aktualnih vprašanjih s področja notranjih zadev in o krepitvi sodelovanja, bilateralnega kot tudi sodelovanja v regiji. Ministrstvi že 14 let sodelujeta v okviru projektov Mednarodno razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, kjer Slovenija nudi pomoč Srbiji pri doseganju kriterijev za pridružitev EU.

Eden izmed vidnejših projektov, ki ga državi izvajata od leta 2019 je Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj, v okviru katerega slovenska policija nudi srbski policiji pomoč pri implementiranju sistema za učinkovitejše in bolj koordinirano delo policistov na terenu, njihovi hitrejši odzivnosti na potrebe ljudi, boljši odzivnosti na preprečevanje ilegalnih migracij, ob istočasnem zagotavljanju večje varnosti policistov pri opravljanju njihovih nalog in varnosti prebivalcev Srbije nasploh. Cilj projekta je skupen in koordiniran boj proti organiziranemu kriminalu, ilegalnim migracijam in pravočasno nudenje pomoči državljanom.

Potreba po sodelovanju je nastala, ker srbska policija konec leta 2018 še ni imela vzpostavljenega sistema za učinkovito upravljanje patrulj. S pojavom migrantske krize je potrebo po novem sistemu prepoznala najprej v obmejnem območju, kot učinkovito orodje za boljši nadzor meje in možnosti lažje zajezitve ilegalnih migracij.  Sistem, ki ga je začela uvajati je kombinacija slovenskega znanja in izkušenj ter sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije skladne z evropskimi standardi in oblikovane po potrebah srbskih policistov. Za implementacijo so bili uporabljeni že obstoječi srbski viri.

Po uspešnem pilotnem projektu (2019-2020), je v obdobju 2021-2022 potekala druga faza projekta. V tem času je bil sistem uspešno implementiran v vsakdanje delo 98 organizacijskih enot srbske policije, v že 14 od 27 policijskih uprav in v 5 od 6 regionalnih centrov mejne policije.

Nov sistem omogoča boljši vpogledu v razpoložljivost in lokacijo patrulj, s čimer naredi njihovo delo učinkovitejše, hkrati pa omogoča tudi analizo opravljenega dela in kakovostno načrtovanje za bodoče postopanje. Policijsko ukrepanje se namreč praviloma meri glede na oceno časa, ki je potreben od prijave občana, do prihoda in ukrepanja na kraju dogodka. Da bi bil odzivni čas čim krajši, ukrepanje pa čim bolj popolno in pravilno, je izrednega pomena, da ob ukrepanju razpolagamo s čim več, čim boljšimi, čim prejšnjimi in čim bolj natančnimi informacijami na terenu.

Projektno obdobje 2021-2022 se izteka. Zadnja aktivnost je potekala med 23. in 25. 11. v Kragujevcu, kjer so  potekale zaključne delavnice na katerih se je zbralo 94 vodilnih predstavnikov organizacijskih enot srbske policije, ki uporabljajo novi sistem upravljanja patrulj. Dogodka so se udeležili tudi slovenski kolegi, ki so jim pomagali pri razvoju, vzpostavitvi in vpeljevanju sistema v njihovo delo. Kot poseben gost pa je sodeloval namestnik generalnega direktorja Policije Republike Slovenije Igor Ciperle, ki je v svečanem delu dogodka, v znak zahvale za pomoč, sodelovanje in krepitev prijateljskih vezi med dvema pomembnima državnima institucijama, prejel plaketo Direkcije policije Republike Srbije. Delavnice so se zaključile s svečano primopredajo donacije računalniške opreme, ki jo je v okviru projekta Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj, financiranega iz Programa mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije 2021-2022, prejelo Ministrstvo za notranje zadeve Republike Srbije.

Rezultati dosedanjega sodelovanja na področju krepitve zmogljivosti upravljanja patrulj so izredno dobri, zato je potrebno z delom nadaljevati in v sistem vključiti vse policijske uprave ter izvajati aktivnosti za trajno ohranitev doseženih rezultatov.

 

 

Projekt  Krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


Pomoć u jačanju upravljanja patrolama kao jasna demonstracija uspešne saradnje Slovenije i Srbije

 

U poseti Sloveniji boravi ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Bratislav Gašić, koji će se danas sastati sa ministarkom unutrašnjih poslova Republike Slovenije mr Tatjanom Bobnar. Razgovori će se voditi o aktuelnim pitanjima iz oblasti unutrašnjih poslova i o jačanju saradnje, kako bilateralne, tako i saradnje u regionu. Dva ministarstva već 14 godina sarađuju u okviru projekata Međunarodne razvojne saradnje Republike Slovenije, gde Slovenija pruža pomoć Srbiji u postizanju kriterijuma za pridruživanje EU.

Jedan od istaknutijih projekata koji dve zemlje sprovode od 2019. godine je Jačanje kapaciteta upravljanja patrolama, u okviru kojeg slovenačka policija pruža pomoć srpskoj policiji u implementaciji sistema za efikasniji i koordinisaniji rad policijskih službenika na terenu, njihovo brže reagovanje na potrebe ljudi, bolje reagovanje na sprečavanje ilegalnih migracija, uz istovremeno obezbeđivanje veće bezbednosti policijskih službenika u obavljanju njihovih zadataka i bezbednosti građana Srbije uopšte. Cilj projekta je zajednička i koordinirana borba protiv organizovanog kriminala, ilegalnih migracija i blagovremeno nuđenje pomoći građanima.

Potreba za saradnjom se javila jer srpska policija krajem 2018. godine još nije imala uspostavljen sistem za efikasno upravljanje patrolama. Pojavljivanjem migrantske krize, potreba za novim sistemom prepoznata je najpre u pograničnom području kao efikasan alat za bolji nadzor granice i mogućnost lakšeg obuzdavanja ilegalnih migracija. Sistem, koji je počela da uvodi, kombinacija je slovenačkog znanja i iskustava te savremene informaciono-komunikacione tehnologije, usklađen sa evropskim standardima i kreiran shodno potrebama službenika srpske policije. Za implementaciju su korišćeni već postojeći srpski resursi.

Nakon uspešnog pilot projekta (2019-2020), druga faza projekta se odvijala u periodu 2021-2022. Za to vreme sistem je uspešno implementiran u svakodnevni rad 98 organizacionih jedinica srpske policije, u već 14 od 27 policijskih uprava i u 5 od 6 regionalnih centara granične policije.

Novi sistem omogućava bolji uvid u raspoloživost i lokaciju patrola, čime njihov rad čini efikasnijim te istovremeno pruža mogućnost analize obavljenog posla i kvalitetno planiranje za buduće postupanje. U pravilu, policijsko postupanje se meri na osnovu procene vremena koje je potrebno od prijave građana do dolaska i preduzimanja mera na lice mesta. Da bi vreme odgovora bilo što kraće, a akcija što potpunija i pravilnija, za preduzimanje mera od izuzetne je važnosti imati što više, što bolje, što ranije i što tačnije informacije sa terena.

Projektni period 2021-2022 se bliži kraju. Poslednja aktivnost održana je od 23. do 25. novembra u Kragujevcu, gde su održane završne radionice na kojima se okupilo 94 vodećih predstavnika organizacionih jedinica srpske policije koje koriste novi sistem upravljanja patrolama. Događaju su prisustvovale i slovenačke kolege koje su im pomogle da razviju, uspostave i implementiraju sistem u svoj rad. Kao poseban gost učestvovao je zamenik generalnog direktora Policije Republike Slovenije Igor Ciperle, koji je u svečanom delu manifestacije, u znak zahvalnosti za pomoć, saradnju i jačanje prijateljskih veza između dve važne državne institucije, primio plaketu Direkcije policije Republike Srbije. Radionice su završene svečanom primopredajom donacije računarske opreme, koju je primilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije u okviru projekta Jačanje kapaciteta upravljanja patrolama, finansiranog iz Programa međunarodne razvojne saradnje Republike Slovenije 2021-2022.

Rezultati dosadašnje saradnje u oblasti jačanja kapaciteta upravljanja patrolama su izuzetno dobri, zato je rad potrebno nastaviti i u sistem uključiti sve policijske uprave te sprovoditi aktivnosti za trajno očuvanje postignutih rezultata.

 

Projekat  Jačanje kapaciteta upravljanja patrolama je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu