CEP s 7 novimi razvojnimi projekti na Zahodnem Balkanu

CEP in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije sta podpisala dvoletno pogodbo v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja za izvajanje sedmih novih projektov v skupni vrednosti 430.400 EUR. Center za evropsko prihodnost je do danes izvedel več kot 100 razvojnih projektov v celotni regiji Zahodnega Balkana.

Projekti, ki bodo izvedeni v letu 2017 in 2018:

Spodbujanje podjetništva med mladimi v BiH in na Kosovu
S projektoma se predstavlja, na kakšen način je organizirana podpora mladim podjetnikom in start up-om v Sloveniji, ter spodbuja mlade BiH in Kosova k medsebojnemu sodelovanju. Na tak način bodo lahko mladi vplivali na spremembe na lokalni, entitetni in državni ravni, ki so nujno potrebne za večjo izkoriščenost potenciala mladih z dobrimi idejami in znanjem. Podjetniška miselnost in inovativno razmišljanje predstavljata temelj zdrave rasti gospodarstva, kar posledično zagotavlja blaginjo in ustrezno stopnjo razvoja vsem prebivalcem. V okviru projektov bo vsako leto po dvajsetim iz BiH in Kosova omogočena udeležba na največji regionalni start up konferenci, kjer se bodo srečali s podobno mislečimi, investitorji, velikimi korporacijami in prisluhnili najbolj izkušenim ekipam iz sveta start up-ov. S tem se mladim z najboljšimi idejami odpre pot za razvoj podjetniške ideje in priložnost za pridobitev investitorjev.

Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU
Projekt tehnične pomoči je namenjen neposredni pomoči delovnim skupinam za pogajanja o pristopu Črne gore k EU in v okviru teh pristojnim državnim organom, ki sodelujejo pri pripravi pogajalskih stališč. Slovenski strokovnjaki izvajajo svetovanja po posameznih pogajalskih poglavjih. Dinamika in vsebinska izvedba projekta je pogojena s pogajalsko dinamiko priprave pogajalskih stališč in aktivnosti v zvezi s pogoji za odprtje ter začasno zaprtje poglavij ter drugimi pogoji, ki jim mora Črna gora zadostiti za vstop v EU.

Pomoč albanskim občinam na področju priprave EU in drugih mednarodnih projektov
Projekt je usmerjen v prenos dobrih praks iz Slovenije s področja programiranja strateških usmeritev na nacionalni ravni ter implementacije konkretnih projektov na lokalni ravni. Zasnovan je v obliki več delavnic, na katerih slovenski strokovnjaki predstavnikom albanskih občin, regionalnih razvojnih agencij, predstavnikom mladinskih in drugih aktivnih nevladnih organizacij predstavljajo osnove projektnega vodenja in lastne konkretne izkušnje pri implementaciji mednarodno (zlasti EU) financiranih projektov na regionalni in lokalni ravni. Udeleženci ob koncu usposabljanja pripravijo okvirno prijavo z lastno projektno idejo.

Pomoč Makedoniji pri približevanju EU v poglavju 24 – finančne preiskave
V 2-letnem projektu bo CEP okrepil zmogljivosti Makedonije za boj proti organiziranemu in težkim oblikam kriminala ter korupciji. Ker je glavni motiv in hkrati sredstvo za delovanje storilcev organiziranega kriminala pridobitev premoženjske koristi, je ena od glavnih nalog makedonskih organov pregona pri približevanju EU v poglavju 24, da povečajo zmogljivosti za zaseg, začasno zavarovanje in odvzem protipravno pridobljene premoženjske koristi in premoženja nezakonitega izvora, že v predkazenskem postopku. Izvedene bodo tri delavnice, individualna svetovanja in razvit učni program z slovenskimi izbranimi primeri dobrih praks. Projekt se izvaja v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/Policijo, Specializiranim državnim tožilstvom in Finančno upravo Republike Slovenije.

Krepitev zmogljivosti izmenjave informacij na področju nezakonitih migracij (Srbija)
Srbiji bo v letu 2018 namenjena pomoč pri uvedbi izboljšav v sistem izmenjave informacij na področju nezakonitih migracij. S povečanjem migracij je trgovina z ljudmi trenutno najbolj dobičkonosen posel kriminalnih združb, boj proti njim pa je prednostna naloga vseh držav EU, tudi Srbije, ki je v procesu približevanja EU. V okviru projekta bo s pomočjo izmenjave izkušenj izdelana analiza vrzeli glede sedanje kvalitete sodelovanja in izmenjave informacij, organizirana delavnica za učinkovitejši sistem pretoka operativnih informacij in reagiranja glede nezakonitih migracij v praksi ter izdelan in predstavljen predlog za praktične usmeritve o poteku komunikacije.

Podpora razvoju politik za učinkovito rabo virov (Črna gora)
Osrednja tema je razvoj, sprejemanje in izvajanje okoljsko odgovornih politik, ki spodbujajo trajnostni razvoj in učinkovitejšo rabo naravnih virov. Namen projekta, ki se bo izvajal v letu 2018, je pomoč pri prepoznavanju potenciala, ki ga prinašajo rešitve gospodarskega razvoja, ki spoštujejo naravne danosti, npr. nova razvojna paradigma krožnega gospodarstva, ki ponuja rešitve za zaustavitev negativnih trendov izkoriščanja neobnovljivih virov in prekomernega onesnaževanja ob istočasnem zagonu gospodarstva. Javni sektor je tudi zgled, ki lahko odda pomemben signal črnogorskemu trgu v smeri izboljšanja in povečanja ponudbe v segmentu okoljsko manj obremenjujočih izdelkov in storitev, zato se bo v okviru delavnice predstavljena tudi vloga zelenega javnega naročanja, ki je močan vzvod za prehod v krožno, nizkoogljično gospodarstvo.