Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto:

FINANČNO ADMINISTRATIVNI REFERENT I  (1 DELOVNO MESTO)

Trajanje zaposlitve: 3 leta s poskusno dobo šestih mesecev in možnostjo podaljšanja na nedoločen čas

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje: državljanstvo države članice Evropske unije, najmanj visoka strokovna (prva stopnja) izobrazba ekonomske smeri, najmanj eno (1) leto delovnih izkušenj s področja financ ali računovodstva, poznavanje računovodskih procesov v skladu z računovodskimi standardi in zakonodajo, vozniški izpit B kategorije, tekoče ustno in pisno znanje angleškega jezika (C1), usposobljenost za delo z računalnikom, sposobnost delovanja v mednarodnem okolju, visoka natančnost, visok standard za kakovostno opravljeno delo, samostojnost, samoiniciativnost in timska naravnanost.

Prednost bodo imeli kandidati, ki imajo izkušnje s financami na EU projektih, pri ustanovah ali  neprofitnih organizacijah.

Delo na razpisanem delovnem mestu obsega:

  • Izvajanje finančnega poslovanja organizacije,
  • Vodenje računovodskih evidenc,
  • Priprava finančnega in likvidnostnega načrta organizacije,
  • Priprava projektnih finančnih poročil in letnih zaključnih poročil
  • Redno usklajevanje z računovodskim servisom

Kandidat mora ob prijavi predložiti: Življenjepis in motivacijsko pismo iz katerih mora biti razvidno, da kandidat izpolnjuje pogoje. Kandidati naj pošljejo prijavo z ustreznimi dokazili v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis delovnega mesta Finančno administrativni referent I« na naslov:

Ustanova–Center za evropsko prihodnost
Grajska cesta 1

1234 Mengeš

Oziroma po elektronski pošti na naslov: tomaz.rogac@cep.si z jasno oznako – »Prijava na razpis delovnega mesta – Finančno administrativni referent I «.

Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov ali bodo najpozneje zadnji dan roka  za prijavo 28.9.2020 poslane s priporočeno pošto, oziroma po elektronski pošti.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.

Za več informacij o delovnem mestu obišči spletno stran ZRSZ.