Imrss znak manjsin the framework of the project “Assistance to Montenegro in negotiations on accession to the EU-2017” CEP provides technical assistance to Ministry of Sustainable Development and Tourism. Two-day advisory workshop (16 – 17 March 2017) in Podgorica is carried out by Slovenian expert Radovan Tavzes.

The workshop is focused on the Chapter 27 – Environment. Several different EU directives, their possible transition periods and derogations are tackled.

The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international development cooperation.

CEP nudi tehnično pomoč Črni gori na njeni poti v EU

V okviru projekta ‘Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2017’ izvaja CEP v Podgorici tehnično pomoč črnogorskemu ministrstvu za Trajnostni razvoj in turizem. Dvodnevno svetovalno delavnico (16. in 17. marec 2017) izvaja slovenski strokovnjak Radovan Tavzes.

Svetovanje je usmerjeno na pogajalsko poglavje 27 – Okolje. V okviru svetovanja črnogorskim kolegom se obdeluje več različnih direktiv, njihova prehodna obdobja in izjeme. Gre za direktive s področja kakovosti zraka, industrijskih emisij, odpadkov in voda.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.