On Wednesday, 30 November 2016, a presentation of a comprehensive analysis of national capacities for the establishment of Interministerial Peace Operations Training Centre for police, military and civilian personnel to be deployed in international operations and missions of the United Nations took place at the premises of the Ministry of Defence.

The presentation was attended by Minister of Defence Ms Andreja Katič, Head of Minister’s Office MSc Petra Culetto, Director-General for Defence Policy Directorate MSc Aleš Mišmaš and Head of International Operations and Missions Division Ms Nataša Dolenc Lisec in addition to the members of Interministerial Working Group.

Comprehensive analysis was prepared by Interministerial Working Group in the scope of its mandate. The work comprises of an overview of all and comparable national programs preforming the training of police, military and civilian personnel to be deployed in international operations and missions of the UN, NATO and the EU. A comparison of systems, training providers and programs in the United Nations, NATO and the EU and in selected European countries was made as well together with an analysis of the legal, human, financial, technical and other capabilities in order to establish common organizational forms of cooperation between military, police and civilian entities. The Group concluded the analysis with a proposal for the establishment of IPOTC (Interministerial Peace Operations Training Centre), which would, according to common objectives and benefits for the Ministry of Defence, Ministry of Interior and Ministry of Foreign Affairs, also fulfil the rights, duties and obligations held by Slovenia as a member of the UN and other international organizations.

Minister considered the proposal for the establishment of IPOTC as an important step forward. Slovenia is next year we celebrating 20 years from the first Slovenian deployment to international missions and operations.


Predstavitev celovite analize nacionalnih zmogljivosti za vzpostavitev morebitnega medresorskega centra za usposabljanje policistov ter vojaških in civilnih oseb za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah Združenih narodov ministrici za obrambo

V prostorih ministrstva za obrambo je v sredo, 30. novembra 2016, potekala predstavitev celovite analize nacionalnih zmogljivosti za vzpostavitev morebitnega medresorskega centra za usposabljanje policistov ter vojaških in civilnih oseb za sodelovanje v mednarodnih operacijah in misijah (MOM) Združenih narodov.

Na predstavitvi je bila poleg članov medresorske delovne skupine (MDS) prisotna ministrica za obrambo ga. Andreja Katič, vodja kabineta mag. Petra Culetto, generalni direktor direktorata za obrambno politiko mag. Aleš Mišmaš, ter vodja sektorja za mednarodne operacije in misije ga. Nataša Dolenc Lisec.

Celovito analizo je v okviru svojega mandata pripravila medresorska delovna skupina, ki obsega pregled vseh in primerljivih nacionalnih programov, ki izvajajo usposabljanja policistov ter vojaških in civilnih oseb za sodelovanje v MOM ZN, Nata in EU, naredila primerjavo sistemov usposabljanja in izvajalcev programov v ZN, Nato in EU ter v izbranih evropskih državah ter analizo pravnih, kadrovskih, finančnih, tehničnih in drugih zmogljivosti za oblikovanje morebitnih skupnih organizacijskih oblik sodelovanja vojske, policije in civilnih subjektov. V zaključku analize je podala predlog za ustanovitev IPOTC (Interministerial Peace Operations Training Centre), ki bi glede na skupne cilje in koristi za MORS, MNZ in MZZ, temeljil tudi na izpolnjevanju pravic, dolžnosti in obveznosti, ki jih ima Slovenija kot članica ZN in drugih mednarodnih organizacij.

Predlog ustanovitve IPOTC je ministrica ocenila kot pomemben premik naprej. Od prvih slovenskih napotitev na mednarodne misije in operacije bo prihodnje leto namreč minilo 20 let.