Konec marca so se v Nikšiću v Črni gori zbrali mladi z odličnimi poslovnimi idejami, trije izkušeni strokovnjaki pa so jim pomagali pri izboljšavah predstavitve, pripravi poslovnih načrtov in iskanju virov financiranja. To je bila druga delavnica v nizu štirih, ki jih pod okriljem projekta ‘Startup Academy’ to pomlad izvaja Center za evropsko prihodnost v sodelovanju z GIZom.

Prva delavnica je potekala v začetku marca v Tirani in je bila namenjena akterjem podjetniškega in startup okolja (pospeševalnikom, inkubatorjem, univerzam), tokrat pa so se nam prvič pridružili mladi podjetniki in startupi (zagonska podjetja) iz vseh šestih držav Zahodnega Balkana.

Na interaktivni delavnici je sodelovalo 17 mladih, ki so dobili podroben pogled v priprave in pogajanja z investitorji, se spoznali z različnimi pravnimi in ekonomskimi izrazi, tabelami za izračune in izkušnjami, ki so jih z njimi delili trije izkušeni strokovnjaki iz regije. Selma Prodanović, Florian Kandler in Sreten Vranić združujejo ogromno investicijskega znanja, lastnih izkušenj gradnje startupov ter znanja o regiji in njenih omejitvah ter priložnostih, ki jih ta ponuja. Velik poudarek je bil tudi na medsebojni izmenjavi izkušenj, saj se mnogo mladih v različnih državah regije sooča s podobnimi izzivi, zato so izkušnje kolegov zelo dragocene.

V drugem delu je vsak izmed njih v dvominutnem nastopu predstavil svojo podjetniško idejo, ostali pa so se postavili v čevlje investitorjev in spraševali o podrobnostih, ki bi potencialne partnerje ali/in investitorje gotovo zanimale. Vsak je dobil koristne nasvete in informacije, ki jih bodo lahko upoštevali pri pripravi naslednje predstavitve, kot tudi v pogajanjih v prihodnosti.

Aktivnosti delavnice so bile usmerjene v en cilj – kar najboljši pripravi mladih podjetnikov na sodelovanje na mednarodni konferenci Podim, ki tradicionalno poteka maja v Mariboru. Do takrat se bodo vsi mladi skupaj srečali še vsaj enkrat na delavnici v Prištini, nato pa bo potekalo intenzivno mentorstvo 1:1, katerega glavni namen je, da znajo mladi svojo poslovno idejo čim bolje predstaviti in da na konferenci najdejo potencialne investitorje, partnerje in podpornike. Da gre za odlične ideje ne dvomi nihče več, sedaj jih morajo ti mladi kar najbolje predstaviti in zastopati.

Projekt je del aktivnosti, ki jih preko Mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

 

 

 


SECOND WORKSHOP FOR YOUNG ENTREPRENURS – GREAT MIXURE OF IDEAS AND TALENT IN ONE ROOM

At the end of the March Niksic in Montenegro hosted group of young with great business ideas, while three international experts have supported them in presentation skills, preparation of business plans and helped in search for right type of financing. This was second out of four workshops under project ‘Startup Academy’ that this spring Centre for European Perspective is implementing with GIZ office from Sarajevo.

First workshop was held in beginning of March in Tirana and was organized for supporting actors of the entrepreneurial environment (accelerators, incubators, universities), while this time we invited startups and young entrepreneurs from all six Western Balkans countries.

Interactive workshop gathered 17 youngsters that got a detailed insight in steps and in discussions and negotiations with investors, met different legal and economic expressions that are common in startup world, calculations of various costs and listened about rich experiences of the three experts from the region. Selma Prodanović, Florian Kandler and Sreten Vranić brought to the table immense know-how on investments, own experiences about startup development and knowledge about the WB region, its limitations and opportunities it is offering. Great emphasis was put as well on peer to peer learning as many startups share common challenges in different countries, but the answers might often be very similar.

In the second part of the workshop each of the participants presented his business idea in two-minute pitch, while the others put themselves in the shoes of investors that were asking about details and explanations that would be interesting for potential partners and/or investors. Each got several useful advice and information that they will be able to take into account when working on their next presentation or negotiations in near future.

All workshop activities were streamed toward one goal – to prepare young entrepreneurs as well as possible on attendance and cooperation at the regional startup Podim conference that is traditionally held in Maribor in May. Until then, group will meet once again in Pristina, and go through intensive 1:1 mentorship, which aims at making the best presentation for best yield at the conference when searching for potential investors, partners and supporters. Nobody has any doubt that the ideas presented are very good, it is now on the youngsters to represent and present them as good as they can.

Project is part of the activities that are through the Slovenia’s Development Cooperation financed by the Ministry of Foreign Affairs of Slovenia.

 

 

 

SECOND WORKSHOP FOR YOUNG ENTREPRENURS (NIKSIC)