Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2017

Projekt je namenjen neposredni pomoči delovnim skupinam za pripravo pogajanj o pristopu Črne gore k Evropski uniji in v okviru the pristojnim državnim organom pri pogajanjih o pristopu Črne gore k Evropski uniji. Cilj projekta je dvigniti raven usposobljenosti javnih uslužbencev, ki delujejo na izbranih področjih pomoči v obliki delavnic, predavanj, svetovalnih sestankov, kot pomoč pri pripravi pogajalskih izhodišč, akcijskih načrtov, ipd.

Projekt je del CEP-ovih aktivnosti znotraj programa Uradnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije, financiranega s strani Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.