From 3 to 6 December 2019, as part of the implementation of the international development cooperation of the Republic of Slovenia with Montenegro, a working group of government representatives of Montenegro, led by the Ministry of the Interior of Montenegro, paid a working visit to get familiarized with the system of provision of public services provided in Slovenia in cooperation with the Helicopter Unit of the Police of Republic of Slovenia. In Montenegro, in the case of certain vital or safety-related public services such as emergency helicopter medical assistance and helicopter police operations, there is no system in place yet and the role of the Montenegrin Aviation Helicopter Unit of the Ministry of Interior of Montenegro in the system that responds adequately to the needs of all residents and visitors of Montenegro in accordance with EU countries standards is not properly established.

Montenegrin delegation visited several public services providers, including Helicopter Police Unit, Police Administration Ljubljana and Operational Communication Centre, Brnik Helicopter Emergency Medical Assistance Unit, University Medical Centre.   While observing how Slovenian system functions, Montenegrin representatives emphasized the value of the Slovenian experience, which, due to the comparable scope of needs for such public services, given the similar geographical and demographic characteristics of the two countries, the size of the country and distances, the systematic starting points from which current operations have developed and the similar challenges for developing such a system, which will be particularly useful in setting up the system in Montenegro. As part of the activities, inter-ministerial dialogue will continue with the Slovenian support in the next six months to establish a system for helicopter emergency medical assistance and helicopter police operations in Montenegro.

The project is part of programme activities of the Slovenia’s Development Cooperation Programme financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and carried out together with the Ministry of Interior, Ministry of Health and Police of the Republic of Slovenia.


SPOROČILO ZA JAVNOST: Slovenija podpira Črno goro pri vzpostavljanju sistema javnih storitev, ki se zagotavljajo s helikopterskimi operacijami Ministrstva za notranje zadeve

V času od 3. do 6. decembra 2019 je bila v okviru izvajanja mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije s Črno goro na delovnem obisku v Sloveniji medresorska delovna skupina vladinih predstavnikov Črne gore pod vodstvom Ministrstva za notranje zadeve (MNZ) Črne gore, ki se je spoznavala s sistemom izvajanja javnih storitev, ki jih v Sloveniji zagotavljamo ob sodelovanju Letalske policijske enote Policije Republike Slovenije. V Črni gori v primeru nekaterih življenjsko ali varnostno pomembnih javnih storitev kot so helikopterska nujna medicinska pomoč in helikopterske policijske operacije, še ni vzpostavljenega sistema in ustrezno umeščena vloga Avio-helikopterske enote MNZ Črne gore v sistemu, ki bi se ustrezno odzival na potrebe vseh prebivalcev in obiskovalcev Črne gore, v skladu s standardi držav EU.

V času obiska je črnogorska delegacija obiskala več izvajalcev javnih storitev v Sloveniji, med njimi tudi Letalsko policijsko enoto, Policijsko upravo Ljubljana in Operativno komunikacijski center, Helikoptersko nujno medicinsko pomoč Brnik, Univerzitetni klinični center. Med opazovanem delovanja slovenskega sistema, so črnogorski predstavniki izpostavili dragocenost slovenskih izkušenj, ki bodo zaradi primerljivega obsega potreb po tovrstnih javnih storitvah glede na podobne geografske in demografske lastnosti obeh držav, velikosti države in razdalj, sistemskih izhodišč, iz katerega se je razvilo trenutno delovanje in soočanja Slovenije s podobnimi izzivi razvoja tovrsstnega sistema, ki bodo posebej koristne pri vzpostavljanju sistema v Črni gori.  V okviru aktivnosti se bo v naslednjih pol leta ob slovenski podpori nadaljeval medresorski dialog za vzpostavitev sistema helikopterske nujne medicinske pomoči in helikopterskih policijskih operacij v Črni gori.

Delovni obisk je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za zdravje in Policijo Republike Slovenije.