Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto:

IZVRŠNEGA DIREKTORJA

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • državljanstvo države članice Evropske unije,
  • univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem /druga stopnja/ ekonomske, družboslovne ali pravne smeri (VII/2)
  • najmanj 10 let delovnih izkušenj,
  • vodstvene in organizacijske sposobnosti ter komunikacijske veščine,
  • izkušnje na področju vodenja, prijavljanja in upravljanja mednarodnih projektov,
  • razumevanje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja,
  • aktivno znanje angleškega in drugega svetovnega jezika,
  • usposobljenost za delo z računalnikom v okolju windows.

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

življenjepis s točnimi opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal;
dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,
vizijo razvoja in program dela CEP na 3-5 straneh za obdobje 4-letnega mandata.

Popolna prijava kandidata mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente.

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na mednarodnem področju in kandidati z dobrim poznavanjem zakonodaje Republike Slovenije. Zaželeno je, da imajo kandidati izpit B kategorije.

Uprava CEP bo izbranega kandidata imenovala za izvršnega direktorja CEP za dobo 4 let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas.

Kandidati naj pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi elementi v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis delovnega mesta direktorja CEP« na naslov:

Ustanova – Center za evropsko prihodnost
Uprava
Grajska cesta 1
1234 Mengeš

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje. Upoštevane bodo vse popolne prijave, ki bodo pravočasno prispele na zgoraj navedeni naslov ali bodo najpozneje zadnji dan roka za prijavo poslane s priporočeno pošto.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.

Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Mengeš, 8. oktober 2018

Besedilo razpisa v slovenskem jeziku.