Slovenska razvojno sodelovanje z Republiko Srbijo se uspešno nadaljuje tudi v letu 2021. Od 8. do 11.6.2021 bodo v Srbiji potekale delavnice, katerih namen je prenos izkušenj in dobrih praks na področju upravljanja patrulj. Delavnice bodo namenjene organizacijskim enotam splošne, prometne in mejne policije na območju policijskih uprav Zaječar, Bor, Požarevac in Pirot. Srbija si na ta način, ob pomoči Slovenije, trudi  izboljšati odziv policijskih patrulj na potrebe ljudi, koordinacijo dela policije na terenu, tudi pri odzivu na kriminal in migracije, in zaščito policistov pri opravljanju policijskih nalog.


Projekt je del programskih aktivnosti, ki se izvajajo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve/ Policijo Republike Slovenije, financira pa jih Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.

 

Več informacij:

 Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

Slovenian development aid to the Republic of Serbia, activities in progress

 

Slovenian development cooperation with the Republic of Serbia is continuing successfully in 2021. From 8 to 11 June 2021, workshops will be held in Serbia, the purpose of which is to transfer experience and good practices in the field of patrol management. The workshops are intended for organizational units of the general, traffic and border police in the area of the police administrations of Zaječar, Bor, Požarevac and Pirot. In this way, with the help of Slovenia, Serbia strives to improve the response of police patrols to the needs of the people, the coordination of police work in the field, including the response to crime and migration, and the protection of police officers in performing police duties.

 


The project is part of program activities carried out in cooperation with the Ministry of the Interior / Police of the Republic of Slovenia and is financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia from funds for international development cooperation.

 

 

  

Further information:

Andreja Dolničar Jeraj

Programme Director

Centre for European Perspective