The Center for European Perspective is with the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and in cooperation with the GIZ regional office in Sarajevo implementing a project that aims to empower innovative young entrepreneurs from all six Western Balkan countries to strengthen their knowledge, opportunities to realize your business idea.

Encouraging entrepreneurship among young people in the WB region has broader impacts, not only on the entrepreneurs involved in the program, but also more widely. Young people at the workshops are getting different knowledge, skills, acquaintances with leading international experts, get to know people from the region who are facing similar challenges, learn about the innovative environment of different countries and are constantly working on preparation of the presentation of their business idea – they will pitch in front of the investors at the last meeting – in May in Ljubljana and at the international conference PODIM in Maribor.

The first two workshops took place in Tirana and Nikšić in March, where young people became acquainted with the basic principles of investor search, preparation of business plans and taking care of the financial aspect of the business.

The upcoming workshop, the third in a row, will take place on April 24 and 25 in Pristina, where the community of startup companies is quite well developed and very strong. Most of the time it will be dedicated to the art of selling and finding the most suitable and effective marketing tools that are very rapidly evolving and changing. A group of 17 young entrepreneurs will be supported by four experienced experts – from Slovenia Grega Potokar from the ABC accelerator will be present and joined by Selma Prodanovic, Adrian Zettl-Singh and Nedim Tarakcija. All four have rich entrepreneurial experiences, they are in one way or another connected to the region and advocate the principle of broad cooperation.


 

Tretje srečanje mladih podjetnikov, tokrat v Prištini

Center za evropsko prihodnost v letošnjem letu s podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in v sodelovanju z regionalno pisarno GIZ v Sarajevu izjava projekt, katerega glavni namen je opolnomočiti inovativne mlade podjetnike z vseh šestih držav Zahodnega Balkana, da okrepijo svoje znanje, povezave ter povečajo možnosti za uresničitev svoje poslovne ideje.

Spodbujanje podjetništva med mladimi v regiji ZB ima številne in raznolike vplive, ne le na podjetnika vključenega v program, ampak tudi širše. Mladi na delavnicah dobijo različna nova znanja, veščine, poznanstva z vodilnimi mednarodnimi strokovnjaki, spoznavajo somišljenike iz regije, ki se srečujejo s podobnimi izzivi, spoznavajo akterje inovativnega okolja različnih držav in se skozi celoten proces pripravljajo na predstavitev pred investitorji, ki bo potekala na zadnjem srečanju – meseca maja v Ljubljani in na mednarodni konferenci PODIM v Mariboru.

Prvi dve delavnici sta potekali marca v Tirani in Nikšiću, kjer so se mladi spoznali z osnovnimi principi iskanja investitorjev, priprave poslovnih načrtov in skrbi za finančni vidik poslovanja.

Tokratna delavnica, tretja po vrsti, bo 24. in 25. aprila potekala v Prištini, kjer je skupnost zagonskih podjetij precej dobro razvita in zelo močna. Večina časa bo namenjena prodaji in iskanju najbolj primernih in učinkovitih marketinških orodij, ki se zelo hitro razvijajo in spreminjajo. Skupini 17ih mladih podjetnikov se bodo tokrat pridružili štirje izkušeni strokovnjaki – iz Slovenije bo izkušnje predstavil Grega Potokar iz ABC pospeševalnika, svoj čas pa bodo mladim namenili še Selma Prodanovic, Adrian Zettl-Singh in Nedim Tarakcija. Vsi štirje imajo bogate podjetniške izkušnje, so na tak ali drugačen način povezani z regijo in zagovarjajo princip širokega sodelovanja.