Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU 2016 poglavje 27 – Okolje in klimatske spremembe

V okviru projekta CEP »Pomoč Črni gori pri pogajanjih o pristopu k EU-2016« je strokovnjak Radovan Tavzes 4. in 5. oktobra izvedel delavnico za javne uslužbence Ministrstva za trajnostni razvoj in turizem in Agencije za okolje za poglavje 27-Okolje in klimatske spremembe za področje industrijskega onesnaževanja in ravnanja z odpadki.

Črna gora je v osnutku pogajalskih stališč za poglavje 27-Okolje in klimatske spremembe, področje industrijskega onesnaževanja in ravnanja z odpadki izpostavila izjeme oziroma prehodna obdobja za popolno izvajanje: Direktive o industrijskih emisijah, predhodno obdobje za popolno izvajanje Direktive o odpadkih, direktive o embalaži, direktive o baterijah, direktive o odpadni električni in elektronski opremi in direktive o izrabljenih motornih vozilih in rudarskih odpadkih.

V okviru delavnice so bile v sodelovanju s črnogorsko stranjo pripravljeni predlogi za izjeme prehodnega obdobja za popolno izvajanje Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah in osnutek prehodnega obdobja za popolno izvajanje Direktive 2008/98/ES o odpadkih.

Pripravljeni predlogi izjem od pravnega reda EU, ki bi za Črno Goro veljali v prehodnem obdobju do leta 2027 v zvezi z Direktivo 2008/98/ES in do leta 2025 za vse druge navedene Direktive na področju industrijskega onesnaževanja in ravnanja z odpadki, bodo še dodatno obdelani na Ministrstvu za trajnostni razvoj in turizem predvsem glede obrazložitve o upravičenosti do izjem. Dokončno pogajalsko stališče Črne Gore bo pripravljeno še v tem letu, sklic medvladne konference o pristopu Črne Gore k EU pa se pričakuje v prihodnjem letu.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.