Ustanova – Center za evropsko prihodnost (CEP) razpisuje delovno mesto:

 

IZVRŠNEGA DIREKTORJA

 

Na razpisano delovno mesto bo imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

–   državljanstvo države članice Evropske unije,

– univerzitetna izobrazba ali najmanj visoka strokovna izobrazba s specializacijo oz. magisterijem /druga stopnja/ ekonomske, družboslovne ali pravne smeri (VII/2)

–   najmanj 10 let delovnih izkušenj,

– vsaj 4 leta izkušenj s poslovodenjem, organizacijske sposobnosti ter primerne komunikacijske veščine,

–   izkušnje na področju vodenja, prijavljanja in upravljanja mednarodnih projektov,

–   razumevanje ciljev mednarodnega razvojnega sodelovanja,

–   znanje slovenskega in angleškega jezika na višjem nivoju (B2) ter dodatnega tujega jezika,

–   usposobljenost za delo z računalnikom v okolju windows.

 

Kandidat mora ob prijavi predložiti:

– življenjepis na obrazcu Europass s točnimi opisi del in nalog, ki jih je doslej opravljal,

– dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev,

– vizijo dela CEP na 1–2 straneh za obdobje 4-letnega mandata.

 

Popolna prijava kandidata mora vsebovati vse zgoraj zahtevane elemente.

 

Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z izkušnjami na mednarodnem področju in kandidati s podrobnim poznavanjem predpisov s področja mednarodnih odnosov in drugih področij delovanja ustanove. Zaželeno je, da imajo kandidati izpit B kategorije.

 

Uprava CEP bo izbranega kandidata imenovala za izvršnega direktorja CEP za dobo 4 let. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas. Delo se opravlja na sedežu Ustanove CEP, Grajska cesta 1, 1234 Mengeš.

 

Kandidati naj pošljejo prijavo z vsemi zahtevanimi elementi na elektronski naslov razpis.direktor@cep.si (veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom) ali v zaprti ovojnici z oznako »NE ODPIRAJ – Prijava na razpis delovnega mesta direktorja CEP« na naslov:

Ustanova – Center za evropsko prihodnost

Uprava

Grajska cesta 1

1234 Mengeš

 

Rok za prijavo je 15 dni od dneva objave razpisa na Zavodu RS za zaposlovanje. Upoštevane bodo vse popolne prijave oddane v roku in ki bodo pravočasno prispele na enega od zgoraj navedenih naslovov ali bodo najpozneje zadnji dan roka za prijavo poslane s priporočeno pošto.

 

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 15 dni po odločitvi o izboru.

 

Izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

 

Mengeš, 1. junij 2023