On 14 October 2016 Centre for European Perspective has successfully completed the second part of the project “Strengthening the independence of Electoral Bodies” that continues to provide support to the electoral law reform process in Albania based on OSCE recommendations and recommendations prepared by CEP on the basis of two workshops.

The electoral system is one of the key constituents of a democratic and legal state. As Albania is an official candidate for accession to the European Union, strengthening its democratic institutions is of key importance. The next Albanian parliamentary elections will be held in 2017, so this kind of bilateral technical assistance of the Republic of Slovenia received a lot of political, profession and media attention.

The event was opened by President of the Parliament of the Republic of Albania, His Excellency Mr. Ilir Meta and Slovenian Ambassador to Albania Her Excellency Mrs. Lea Stančič.

The event was carried out by: Leferije Luzi, Chairperson Central Election Commission of Albania, Dr. Alenka Verbole, Igor Vučko Director of the National Electoral Commission of the Republic of Slovenia and Ilir Rusmali recognized expert on elections in Albania and Andrej Vrčon Secretary General CEP. The participants discussed about ensuring the operational independence of the Central Election Commission in the light of the current electoral reform, about raising the level of political commitments for free and impartial functioning Electoral Management Bodies. Special attention was paid to the prevention of corruption, gender equality, representation of minorities and to a newly established training centre for the training of members of electoral commissions, and other actors in the electoral processes such as young people and civil society. The workshop was attended by over 40 participant’s including representatives of the election administration, representatives of political parties, representatives of non-governmental organizations working in the field of elections, independent experts and members of the diplomatic corps.

Centre for European Perspective has prepared the project in cooperation with the Central Election Commission of Republic of Albania and the Embassy of the Republic of Slovenia in Albania.

The project is funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia in the framework of its International Development Cooperation.


mrss znak manjsiUspešna izvedba drugega dela krepitev neodvisnosti volilnih organov v Albaniji

Center za evropsko prihodnost je 14. oktobra 2016 uspešno zaključil drugi del projekta »Krepitev neodvisnosti volilnih organov« v okviru katerega nadaljuje s podporo procesom reforme volilne zakonodaje Albanije glede na priporočila OVSE in priporočila, ki jih je pripravil CEP na podlagi dveh izvedenih delavnic v letu 2015.

Izvedba demokratičnih volitev predstavlja temelj demokratične in pravne države zato je za Albanijo kot kandidatko za članstvo v Evropski uniji krepitev demokratičnih institucij ključnega pomena. V Albaniji so v letu 2017 razpisane parlamentarne volitve, zato je tovrstna pomoč Republike Slovenije deležna velike pozornosti politike, stroke in medijev.

Dogodek sta otvorila predsednik parlamenta Republike Albanije njegova ekscelenca gospod Ilir Meta in slovenska veleposlanica v Albaniji njena ekscelenca gospa Lea Stančič.

Delavnico so izvedli: Lefterije Luzi predsednica Centralne volilne Komisije Republike Albanije, dr. Alenka Verbole, Igor Vučko direktor Državne volilne komisije Republike Slovenije, Ilir Rusmali priznan albanski strokovnjak s področja volitev in Andrej Vrčon Generalni sekretar CEP. Razprava je potekala v smeri zagotavljanja neodvisnosti delovanja Centralne volilne komisije v luči trenutne volilne reforme, ter dvigu ravni političnih zavez za svobodno in nepristransko delovanje. Posebna pozornost je bila namenjena preprečevanju korupcije, enakopravni zastopanosti obeh spolov, zastopanosti manjšin in novemu centru za izobraževanje članov volilnih komisij, ter ostalih akterjev v volilnih procesih kot na primer mladih in civilne družbe. Delavnice se je udeležilo več kot 40 udeležencev predstavnikov volilne administracije, predstavnikov političnih strank, predstavnikov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju volitev, neodvisnih strokovnjakov, ter članov diplomatskega zbora.

CEP je pripravil projekt v sodelovanju s Centralno volilno komisijo Albanije in Veleposlaništvom Republike Slovenije v Albaniji.

Projekt je financiran iz sredstev za mednarodno razvojno Sodelovanje Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.