Zaključne delavnice za potrditev napredka z upravljanjem patrulj v Srbiji

 

V Srbiji bodo od 23. do 25. novembra 2022 potekale delavnice, s katerimi se zaključuje dvoletni ciklus mednarodne razvojne pomoči Republike Slovenije, v okviru katerega je srbska policija v sodelovanju s slovensko policijo razvila, vzpostavila in v svoje delo vpeljala nov sistem za upravljanje patrulj. Sistem sloni na sodobni tehnologiji in standardih EU, njegov osnovni namen pa je omogočiti policistom učinkovitejše odzivanje na potrebe ljudi, ko je ogroženo njihovo življenje, varnost ali premoženje ter obenem zagotoviti tudi večjo varnost policistov pri opravljanju njihovega dela na terenu.  

Sistem upravljanja patrulj sedaj uporabljajo organizacijske enote že 14 od 27 policijskih uprav po notranjosti države, pa tudi organizacijske enote Uprave mejne policije.

Zaključne delavnice bodo namenjene pregledu stanja in oceni uspešnosti povečanja zmogljivosti upravljanja patrulj ter pregledu načrtovanja nadaljnjih aktivnosti za ohranjanje, širjenje in stalno napredovanje sistema za upravljanje patrulj.

 

 

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


Završne radionice za potvrdu napretka u upravljanju patrolama u Srbiji

 

U Srbiji će od 23. do 25. novembra 2022. godine biti održane radionice, čime završava dvogodišnji ciklus međunarodne razvojne pomoći Republike Slovenije, u okviru kojeg je srpska policija, u saradnji sa slovenačkom policijom, razvila, uspostavila i implementirala novi sistem upravljanja patrolama. Sistem je zasnovan na savremenoj tehnologiji i standardima EU, a njegova osnovna namena je da omogući policijskim službenicima da efikasnije odgovore na potrebe ljudi kada su ugroženi njihovi životi, bezbednost ili imovina, a da istovremeno obezbedi takođe veću bezbednost policijskih službenika  prilikom obavljanja njihovih zadataka na terenu.

Sistem upravljanja patrolama sada koriste organizacione jedinice 14 od 27 policijskih uprava u unutrašnjosti zemlje, kao i organizacione jedinice Uprave granične policije.

Završne radionice će biti namenjene sagledavanju stanja i oceni efikasnosti povećanja kapaciteta upravljanja patrolama, kao i pregledu planiranja daljih aktivnosti na održavanju, proširenju i kontinuiranom unapređenju sistema upravljanja patrolama.

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu