In the framework of the project of International Development Cooperation of the Republic of Slovenia with the Republic of Serbia, which is led by the Agency for fight against corruption on the Serbian side, the test application for monitoring of financial flows of public administration is successfully developed. The demonstration of the test application took place in Serbia in the period between 20 and 22 December 2016 when representatives of the public administration of the Republic of Serbia tested the test application also on practical cases prepared and presented by the Slovenian experts from IT area and National Investigation Bureau/Police of the Republic of Slovenia.

Representatives of the institutions of public administration of the Republic of Serbia expressed satisfaction with the characteristic of the developed test application and confirmed it is useful yet simple tool, which can ease and simplify their work while at the same time achieving better work results in less time and with less costs. In the workshop, the participants assessed how to complement the application to make it even more useful for various purposes and responsibilities. Useful suggestions provided representatives from the Agency for the fight against corruption, Agency for Business Registers, Ministry of Public Administration and Local Self-Government – Directorate for E-Government, Ministry of Interior, State Audit Institution, Administration of the Prevention of Money Laundering, Administration for Public Procurement, Ombudsman and others.

In the year 2017 the project moves into its third phase when the development of the application continues with: implementation of findings from the test workshop while involving relevant stakeholders of the public administration of the Republic of Serbia, optimisation of functions and content of the application, adding data bases and other activities, needed for the finalisation of the application.

The project is part of the programme activities funded by the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia with funds for international development cooperation and it is implemented in the cooperation with the Public Payments Administration of the Republic of Slovenia, Slovenian IT Company ZZI, Ministry of Interior and Police of the Republic of Slovenia.


mrss znak manjsiUspešno testiranje testne aplikacije za spremljanje finančnih tokov javne uprave Republike Srbije

V okviru projekta Mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije z Republiko Srbijo, katerega nosilec na srbski strani je Agencija za boj proti korupciji, je uspešno izdelana testna aplikacija za spremljanje finančnih tokov javne uprave. Demonstracija testne aplikacije je potekala v Srbiji v času med 20. – 22. decembrom 2016, ko so predstavniki javne uprave Republike Srbije aplikacijo tudi testirali na praktičnih primerih, ki so jih pripravili in vodili slovenski strokovnjaki iz IT področja in Nacionalnega preiskovalnega urada/Policije Republike Slovenije.

Predstavniki javne uprave Republike Srbije so izrazili zadovoljstvo nad karakteristikami razvite testne aplikacije in potrdili, da gre za učinkovito a hkrati enostavno orodje, ki lahko lajša in poenostavlja njihovo delo ob hkratnem doseganju boljših delovnih rezultatov, za katere je potrebno porabiti manj časa in denarja. V delavnici so udeleženci ugotavljali, kako bi testno aplikacijo dopolnili tako, da bi bila še koristnejša za različne namene in pristojnosti. Koristne predloge za optimizacijo aplikacije so imeli predstavniki Agencije za boj proti korupciji, Agencije za poslovne registre, Ministrstva za državno upravo in lokalno samoupravo – Direkcije za elektronsko upravo, Ministrstva za notranje zadeve, Državne revizorske institucije, Uprave za preprečevanja pranja denarja, Uprave za javne nabave, Zaštitnik građana in drugi.

Projekt v letu 2017 prehaja v tretjo fazo, ko se bo z razvojem aplikacije nadaljevalo: ob vključevanju vseh deležnikov javne uprave Republike Srbije bodo uporabljene ugotovitve testne delavnice, optimizirane bodo funkcije in vsebina aplikacije, dodajale se bodo baze podatkov in druge aktivnosti, potrebne za dokončno izdelavo aplikacije.

Projekt je del programskih aktivnosti, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje, izvaja pa se v sodelovanju z Upravo Republike Slovenije za javna plačila, slovenskim IT podjetjem ZZI, Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.