ANNOUNCEMENT

 Workshops ‘Global Responsibility for the Future’ start in April

In the framework of the project ‘Global Responsibility for the Future’, of which the Centre for European Perspective (CEP) is a partner as well, workshops for young people will start throughout Slovenia in April. Workshops carried out by non-governmental organizations Forum for Equal Development, SLOGA and HUMANITAS will address global learning and sustainable development. The youth entrepreneurship accelerator Ustvarjalnik is also a partner of the project.

More and more young people in Slovenia are involved in business workshops and activities that encourage the development of entrepreneurship. However, such activities devote little attention to the global dimension and sustainable development. The main purpose of those workshops is to provide, through the support and mentoring of representatives of NGOs, young people an opportunity to acquire the skills needed to promote a sustainable lifestyle, including respect for human rights, gender equality, promoting the culture of peace and non-violence, citizenship of the world and to respect cultural diversity. In the framework of the workshops those young people will try to develop entrepreneurial ideas, that will address these issues.

In addition, NGOs have prepared a handbook “‘A Globally Better Entrepreneurship’”, which presents various content for lessons, from global challenges to environmental degradation, gender equality, fair trade and decent work, and the impact of the company on space.

The project is financed by the Global Education network Europe – GENE. The project is part of the CEP program activities co-financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of Slovenia’s development cooperation.

 


 

NAPOVED

Začenjajo se delavnice ‘Globalna odgovornost za prihodnost’

V okviru projekta ‘Globalna odgovornost za prihodnost’, v katerem kot partner sodeluje tudi Center za evropsko prihodnost, se bodo v mesecu aprilu po vsej Sloveniji začele delavnice za mlade. Delavnice, ki jih bodo izvajale nevladne organizacije Forum za enakopravni razvoj, SLOGA in društvo HUMANITAS, bodo naslavljale globalno učenje in trajnostni razvoj. Partner na projektu je tudi pospeševalnik mladinskega podjetništva Ustvarjalnik.

Vedno več mladih v Sloveniji se vključuje v podjetniške krožke in aktivnosti, ki spodbujajo razvijanje podjetništva. Vendar pa tovrstne aktivnosti premalo pozornosti namenjajo globalni dimenziji in trajnostnemu razvoju. Glavni namen delavnic je, da s podporo in mentorstvom predstavnikov nevladnih organizacij, mladi pridobijo znanje in spretnosti, potrebne za spodbujanje trajnostnega načina življenja, vključno s spoštovanjem človekovih pravic, enakosti spolov, spodbujanjem kulture miru in nenasilja, državljanstva sveta ter spoštovanjem kulturne raznolikosti. Mladi bodo v okviru krožkov skušali razviti podjetniške ideje, ki bodo naslavljale omenjene tematike.

Za podpro izvedbe delavnic so omenjene nevladne organizacije pripravile tudi priročnik “Za globalno boljše podjetništvo”, ki predstavlja različne vsebine od globalnih izzivov, do okoljske degradacije, enakosti spolov, pravične trgovine in dostojnega dela ter vpliva podjetja na prostor.

Projekt financira Evropska mreža za globalno učenje – GENE. Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje.