Center for European Perspective is this year, with the support of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Slovenia and in cooperation with the GIZ Regional Office in Sarajevo, implementing a project ‘WB6 Startup Academy,’ whose main purpose is to empower innovative young entrepreneurs from all six Western Balkan countries to strengthen their knowledge and increase the opportunities for realizing their business idea.

The first three workshops were held in the region (Tirana, Niksic and Pristina), and the last one will take place in Slovenia. On Monday, May 20th, 25 young people, representing 15 entrepreneurial ideas from all six Western Balkan countries, will meet with the Business Angels of Slovenia in the ABC accelerator, where the 8 best will be able to present their entrepreneurial idea to investors. Investors will help them improve ideas, a business model or marketing strategy with critical comments and tips. The group will move to Maribor, where the international conference Podim will be held on May 21 and 22, which is the regional largest conference for start-ups, investors and other experts. The young entrepreneurs will be able to present their ideas at the event, look for potential partners, investors and learn a lot through listening to various lectures from world-renowned experts. One of the main dimensions of the whole workshop is also the peer-to-peer networking of young people, who often face similar challenges in the region.


NAJAVA ZADNJE DELAVNICE V OKVIRU SPODBUJANJA PODJETNIŠTVA MED MLADIMI NA ZAHODNEM BALKANU

Center za evropsko prihodnost v letošnjem letu s podporo Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in v sodelovanju z regionalno pisarno GIZ v Sarajevu izvaja projekt, katerega glavni namen je opolnomočiti inovativne mlade podjetnike z vseh šestih držav Zahodnega Balkana, da okrepijo svoje znanje, povezave ter povečajo možnosti za uresničitev svoje poslovne ideje.

Prve tri delavnice so potekale v regiji (Tirana, Nikšić in Priština), zadnja pa se bo odvila v Sloveniji. V ponedeljek, 20.5. se bo 25 mladih, ki predstavljajo 15 podjetniških idej iz vseh šestih držav Zahodnega Balkana, v pospeševalniku ABC srečalo s Poslovnimi angeli Slovenije, kjer bo osem najboljših lahko investitorjem predstavilo svojo podjetniško idejo. Investitorji jim bodo s kritičnimi komentarji in nasveti pomagali k izboljšanju ideje, poslovnega modela ali trženjske strategije. Skupina se bo nato prestavila v Maribor, kje bo 21. in 22. maja tradicionalno potekala mednarodna konferenca Podim, ki je regionalno največja konferenca za zagonska podjetja, investitorje in ostale strokovnjake. Mladi bodo na dogodku lahko predstavili svoje ideje, iskali potencialne partnerje, investitorje in se ogromno naučili s poslušanjem pestrih predavanj svetovno uveljavljenih strokovnjakov. Ena glavnih dimenzij celotne delavnice pa je tudi medsebojno povezovanje mladih, ki se v regiji največkrat srečujejo s podobnimi izzivi.