Terenski obisk v Srbiji potrdil napredek na področju krepitve zmogljivosti upravljanja patrulj

 

Srbija v zadnjem času veliko vlagala v svojo policijo, saj je učinkovito delovanje policije in ostalih organov vladavine prava, posebej glede migracij in boja proti kriminalu, ne le v njenem interesu pač pa tudi ena od osnovnih zahtev za članstvo v EU. Na področju krepitve zmogljivosti upravljanja patrulj za učinkovito odzivnost na terenu, uspešno sodeluje s Slovenijo preko programa mednarodnega razvojnega sodelovanja.

 

V okviru omenjenega sodelovanja je med 11. in 17. 4. 2022 potekal drugi terenski obisk v podporo sistemu upravljanja patrulj v Srbiji. Odvijal se je na področju organizacijskih enot policijskih uprav Užice, Novi Pazar, Zaječar, Požarevac, Pančevo in Sremska Mitrovica ter policijskih enot Uprave mejne policije na področju mejnih prehodov s Hrvaško, BiH, Črno goro, Bolgarijo in Romunijo.

 

Ob tej priložnosti je v organizacijskih enotah, ki so že vključene v sistem upravljanja patrulj opravljen pregled uvedbe dosedanjih sprememb, opravljeni pogovori o nadaljnjih izboljšavah in zagotovljeno svetovanje glede izkušenj in standardov EU. Pri organizacijskih enotah, ki se v sistem šele vključujejo pa so pregledani pogoji za vključitev, opravljeno je preliminarno svetovanje in dogovorjena dinamika vključevanja. 

 

Drugi terenski obisk je potrdil, da krepitev zmogljivosti upravljanja patrulj  mejne, splošne in prometne policije dobro napreduje proti zastavljenemu cilju, njihove boljše odzivnosti pri zaščiti in pomoči ljudem, zlasti ranljivih skupin; boljše koordinacije dela policije na terenu, tudi pri odzivu na migracije in v boju proti organiziranemu kriminalu in boljše zaščite policistov pri opravljanju policijskih nalog.

 


Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


 

Terenska poseta Srbiji potvrdila napredak u jačanju kapaciteta upravljanja patrolama

 

Srbija je u poslednje vreme dosta uložila u svoju policiju, budući da efikasno funkcionisanje policije i ostalih organa vladavine prava, posebno u vezi migracija i borbe protiv kriminala, nije samo u njenom interesu već je to i jedan od temeljnih zahteva za članstvo u EU. U oblasti jačanja kapaciteta upravljanja patrolama za efikasnije reagovanje na terenu, uspešno sarađuje sa Slovenijom kroz program međunarodne razvojne saradnje.

 

U okviru pomenute saradnje u periodu od 11. do 17.4.2022. godine, održana je druga terenska poseta kao podrška sistemu upravljanja patrolama u Srbiji. Realizovana je na teritorijama organizacionih jedinica policijskih uprava Užice, Novi Pazar, Zaječar, Požarevac, Pančevo i Sremska Mitrovica te policijskih jedinica Uprave granične policije na teritorijama graničnih prelaza sa Hrvatskom, BiH, Crnom gorom, Bugarskom i Rumunijom. 

 

Ovom prilikom je u organizacionim jedinicama, koje su već uključene u sistem upravljanja patrolama, obavljen pregled uvođenja dosadašnjih promena, obavljeni su razgovori o mogućnostima daljih unapređenja i obezbeđeno savetovanje u vezi iskustava i standarda EU. U organizacionim jedinicama koje tek ulaze u sistem, obavljen je pregled uslova za uključivanje kao i preliminarno savetovanje i dogovorena dinamika uključivanja.

 

Drugom terenskom posetom potvrđeno je da jačanje kapaciteta upravljanja patrolama granične, opšte i saobraćajne policije dobro napreduje prema zacrtanom cilju, njihovom boljem reagovanju za zaštitu i pomoć ljudima, prevashodno ranjivim grupama; boljoj koordinaciji rada policije na terenu, uključujući odgovor na migracije i borbu protiv organizovanog kriminala te boljoj zaštiti policijskih službenika kod obavljanja policijskih zadataka.     

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu