Srbska policija v nov sistem za upravljanje patrulj vključila že v 10 policijskih uprav

 

V Srbiji so od 27. junija do 1. julija 2022 potekale delavnice za vključitev novih policijskih uprav v najsodobnejši sistem za upravljanje patrulj na daljavo. Gre za IKT rešitev, ki jo je srbska policija razvila na podlagi slovenskih izkušenj z mednarodno razvojno pomočjo Republike Slovenije in jo že nekaj časa uspešno uporablja na področju policijskih uprav Sremska Mitrovica, Vranje, Bor, Pirot, Požarevac in Zaječar.

Delavnice, ki so se ravnokar odvile, so bile namenjene predstavnikom organizacijskih enot s področja policijskih uprav Užice, Pančevo, Novi Pazar in Šabac, ki so se takšnemu sistemu upravljanja patrulj priključile na novo.

V delavnicah so kot mentorji in aktivni sogovorniki sodelovali predstavniki Policije Republike Slovenije iz PU Ljubljana in Novo mesto ter predstavniki Policije Republike Srbije iz organizacijskih enot PU Sremska Mitrovica, Vranje in Požarevac, ki so svojim kolegom iz prve roke predstavili delovanje sistema in pozitivne izkušnje ter jih seznanili s prednostmi, ki jim omogočajo učinkovitejše delo. Pri tem so izpostavili boljšo odzivnost na potrebe ljudi in druge varnostne izzive, povečanje varnosti policistov pri opravljanju policijskih nalog na terenu, učinkovitejšo uporabo človeških in drugih virov Ministrstva za notranje zadeve in kakovostnejši servis za državljane. Delavnice so vključevale tudi obisk Policijske uprave Zaječar, kjer so udeleženci imeli priložnost videti in preizkusiti delovanje aplikacije v praksi. Z novimi znanji, ki so jih osvojili pa so se lahko tudi nemudoma vključili v sistem upravljanja patrulj na daljavo, ki se je tako razširil že na 10 policijskih uprav.

Udeleženci so se strinjali da so spremembe v smeri povečanja kapacitet za upravljanje patrulj potrebne in dobrodošle, ne le zaradi učinkovitejšega delovanja policije v Srbiji, pač pa tudi zaradi doseganja standardov, ki veljajo v EU, kar je izrednega pomena tudi v procesu približevanja Srbije evropskim integracijam.

Aktivnosti, ki jih Slovenija in Srbija partnersko izvajata v zadnjih letih v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja, potrjujejo dobre bilateralne odnose med državama in pomembno prispevajo k stalnemu napredku in razvoju srbske policije ter utrjujejo strokovne in prijateljske vezi med tema dvema pomembnima institucijama. Ravnokar izvedene delavnice so to ponovno potrdile, hkrati pa nakazale, da obstaja interes za nadaljevanje sodelovanja in dodatne aktivnosti v tej smeri tudi v bodoče.      

 

 

Projekt je del programskih aktivnosti mednarodnega razvojnega sodelovanja, ki ga financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije in ga izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Policijo Republike Slovenije.

 

 

Več informacij:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorica

Center za evropsko prihodnost

 


 

Srpska policija u novi sistem upravljanja patrolama uključila već  policijskih uprava

U Srbiji su od 27. juna do 1. jula 2022. godine održane radionice za uključivanje novih policijskih uprava u najsavremeniji sistem za daljinsko upravljanje patrolama. Reč je o IKT rešenju koje je srpska policija razvila na osnovu slovenačkog iskustva uz međunarodnu razvojnu pomoć Republike Slovenije i već neko vreme ga uspešno koristi na području policijskih uprava Sremska Mitrovica, Vranje, Bor, Pirot, Požarevac i Zaječar.

Radionice, koje su upravo održane, bile su namenjene predstavnicima organizacionih jedinica iz policijskih uprava Užice, Pančevo, Novi Pazar i Šabac, koje su se tek priključile ovom sistemu upravljanja patrolama. 

Na radionicama su kao mentori i aktivni sagovornici učestvovali predstavnici Policije Republike Slovenije iz PU Ljubljana i Novo mesto i predstavnici Policije Republike Srbije iz organizacionih jedinica PU Sremska Mitrovica, Vranje i Požarevac koji su svojim kolegama iz prve ruke predstavili rad sistema i pozitivna iskustva i upoznali ih sa prednostima koje im omogućavaju efikasniji rad. Pri tome su istakli bolje reagovanje na potrebe ljudi i druge bezbednosne izazove, povećanje bezbednosti policijskih službenika kod obavljanja policijskih zadataka na terenu, efikasnije korišćenje ljudskih i drugih resursa MUP-a, i bolju uslugu za građane. Radionice su obuhvatile takođe posetu Policijskoj upravi Zaječar, gde su učesnici imali priliku da vide i testiraju rad aplikacije u praksi. Sa novim saznanjima koja su stekli mogli su odmah da se uključe u sistem daljinskog upravljanja patrolama, koji je proširen već na 10 policijskih uprava.

Učesnici su se složili da su promene u pravcu povećanja kapaciteta za upravljanje patrolama neophodne i dobrodošle ne samo zbog efikasnijeg rada policije u Srbiji, nego i zbog dostizanja standarda koji važe u EU, što je od izuzetnog značaja takođe u procesu približavanja Srbije evropskim integracijama.

Aktivnosti koje Slovenija i Srbija u partnerstvu sprovode poslednjih godina u okviru međunarodne razvojne saradnje potvrđuju dobre bilateralne odnose dve države i značajno doprinose kontinuiranom napretku i razvoju srpske policije te snaže profesionalne i prijateljske veze između ove dve važne institucije. Upravo realizovane radionice su to još jednom potvrdile i istovremeno ukazale na postojanje interesa za nastavak saradnje i dodatne aktivnosti u ovom pravcu takođe i ubuduće.

 

 

Projekat je deo programskih aktivnosti međunarodne razvojne saradnje koju finansira Ministarstvo spoljnih poslova Republike Slovenije, a sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova i Policijom Republike Slovenije.

 

 

Više informacija:

Andreja Dolničar Jeraj

Programska direktorka

Centar za evropsku perspektivu