In the framework of the project “Supporting BiH on its way to the EU” the Centre for European Perspective (CEP) will implement its first training for selected chapters of the acquis communautaire which is intended for Bosnian civil servants. A two-day training will be held on 30 and 31 May 2019 and will cover the topic of freedom of movement for workers.

Slovenian experts will share experiences and good practices with their colleagues from BiH in the field of recognition of professional qualifications, active employment policy and strengthening public service – Employment Service.

The project is part of the CEP program activities financed by the Ministry of Foreign Affairs in the scope of international                                                                  development cooperation.


CEP podpira BiH na poti v EU

V okviru projekta ‘Pomoč BiH na poti v EU’ bo Center za evropsko prihodnost (CEP) na Direkciji za evropske integracije v Sarajevu izvedel prvo usposabljanje iz izbranih poglavij pravnega reda EU  za pristojne javne uslužbence. Dvodnevno usposabljanje bo izvedeno  30. in 31. maja 2019 na temo prostega pretoka delovne sile.

Slovenski strokovnjaki bodo s kolegi iz BiH delili izkušnje in dobre prakse s področja priznavanja poklicnih kvalifikacij, aktivne politike zaposlovanja in krepitve javne službe – zavoda za zaposlovanje.

Projekt je del programskih aktivnosti CEP, ki jih financira Ministrstvo za zunanje zadeve iz sredstev za mednarodno razvojno                                                         sodelovanje Slovenije.